Informes de valoracions

Inventari i valoració general de béns i drets municipals

03/10/2023

El nostre equip ofereix el servei d’inventari i valoració general de béns i drets municipals.

Aquest projecte implica la realització de diverses tasques, entre elles la valoració d'aquests, comprovació de les dades obtingudes i, si s'escau, digitalització de la informació existent perquè es pugui accedir a ella fàcilment des de qualsevol lloc o dispositiu amb accés a internet.

 

Normativa

Els inventaris/valoracions es realitzaran d'acord amb els Reglaments i lleis citats:

  • L'article 79 de la Llei 7/1985.
  • L'article 86 del Reial decret 781/1986
  • L'article 222 del Decret legislatiu 2/2003
  • La Llei 33/2003, de 3 de novembre
  • Decret 336/1988 del 17 d'octubre
  • Decret legislatiu 2/2004 Llei Regulador Hisendes Locals
  • Ordre HAP 1781/2013 i HAP 1782/2013 Models normals i simplificats de la comptabilitat local

 

Objectius

L'objectiu és de disposar d'un inventari de béns i drets complert i actualitzat, valoració dels mateixos i metodologia i criteris utilitzats.

La finalitat de l'inventari per a l'administració pública és el coneixement dels valors, la seva gestió en el programa associat i actualització anual segons la llei.

Es realitzarà una valoració conjunta, tant del patrimoni (continent, contingut i  existències), com de vehicles, mobiliari urbà, inversions realitzades, intangibles, entre d'altres.

 

Organització

Fase 0: Reunió inicial

Fase 1: Entregar Pressupost

Fase 2: Acceptació del pressupost i sol·licitud de documentació

Fase 3: Treball de Camp

Fase 4: Treball de despatx

 

Necessaris per...

Obtenir inventari actualitzat

Obtenir les valoracions de tots els béns i drets

Regularitzar els actius

Actualitzar la comptabilitat

 

Per a qui va adreçat?

 Per ajuntaments

 

Per què Kontor?

KONTOR ofereix aquest servei per la seva necessitat i implicació de cara al sector públic, per poder oferir transparència i coneixement de valors.

 

 

PDFDescarregar Dossier

 

 

Departaments Kontor

Valoracions

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Valoracions

Valoracions
Valoracions
Valoracions

Mètode Kontor

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Mètode Kontor

Mètode Kontor
Mètode Kontor
Mètode Kontor

Arquitectura

Departaments Kontor

15/6/2020 0:00:00

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

Pre-taxacions

Departaments Kontor

30/1/2024 0:00:00

Pre-taxacions

Pre-taxacions
Pre-taxacions
Pre-taxacions